Hizmet Sözleşmesi

SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ

1.UYARI

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SİZİN Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’ dan MÜNHASIR OLMAYAN KULLANIMA LİSANSINI ALDIĞINIZ YAZILIMDAN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI İÇERMEKTEDİR. YAZILIM DAN FAYDALANMAK AMACIYLA BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK, YAZILIMI BİLGİSAYARINIZA İNDİREREK YA DA YAZILIMI KULLANARAK, SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN YA DA KULLANMAYIN.

 1. TANIMLAR

a)“Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.”: Yazılım’ın sınaî mülkiyet haklarına sahip Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. firmasını tanımlar.

b)“KULLANICI”: Sözleşme uyarınca, hakları Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. a ait yazılımın kullanım lisans haklarını satın alan özel ya da tüzel kişiliğini tanımlar.

 1. c) “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI nın lisans ve kullanım hakkına sahip olduğu, mülkiyet, mali/telif hakları Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a ait olan; Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından geliştirilen insan veya makine tarafından okunabilir formdaki bilgisayar programını tanımlar.
 2. d) “YAZILIM KULLANMA LİSANSI”: Lisans Sözleşmesi, Yazılıma ait dokümantasyon ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan Yazılımı kullanabilmek için gerekli lisansı tanımlar. Bu Sözleşmede Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’ ın Yazılım ürününe bağlı lisans anlamında kullanılmıştır.
 3. e) “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS”: Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan; gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi veya kurum, kuruluş, vakıf, dernek vb. hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a)Bu sözleşme ile KULLANICI, ismi ve özellikleri bu Sözleşme ile kendi dokümantasyonunda belirtilen bilgisayar programının (“Yazılım”) “Süresiz Kullanım Lisansını” almıştır. Münhasır olmayan süresiz kullanım lisansı dışında kalan diğer tüm mülkiyet hakları Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

 1. LİSANS KOŞULLARI

4.1 Süresiz Kullanım Lisansı

Kullanma lisansı KULLANICI’ ya, Yazılımı bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, faturada belirtilen adreste, lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak koşuluyla, Yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda bir bilgisayara yükleme, kurma, süresiz olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.

4.2 Kullanma Lisansının Niteliği

Sözleşme konusu Yazılımı kullanma lisansı; “süre ile sınırlı olmayan basit lisans” tır. Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. aynı lisansı üçüncü şahıslara verme ve “mali/telif haklarını” dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Sözleşme ile Yazılımın satışı yapılmamakta yalnızca lisansı verilmektedir. Yazılım, Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla indirilir, KULLANICI ya fiziki olarak teslim edilmez.

4.3 Lisansın Kapsamı

Yazılımının, kullanım lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir. Lisans, Yazılımın bu sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve bir yedeğinin alınması haklarını kapsar. Kullanma lisansı koşullarına ve bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. kullanımdan men etme, Sözleşmeyi feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. KULLANICI;

a)Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını; ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, yeniden satamaz,

b)Bu Sözleşme ve sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devredemez.

 1. c) Yazılımı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara aykırı olarak kullanamaz,
 2. d) Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturulamaz,
 3. e) Yazılımı ya da lisans etkinleştirme anahtarını hukuka aykırı, amacı dışında kullanamaz veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile iştirak edemez,

4.4 Bilgisayar İletişim Ağında (Network) Kullanma

KULLANICI, Yazılımı, lisansta belirlenen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucuya (file-server) yüklememek şartıyla bir bilgisayar iletişim ağı (network) altında kurabilir ve kullanabilir. Ancak Yazılımın birden fazla sunucuya yüklenmesi ya da birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için mutlaka yeni bir yazılım paketi veya ek lisansının alınması gereklidir. KULLANICI nın %50 (yüzde elli) den fazla hissesine sahip, KULLANICI ile aynı iletişim ağını paylaşan ve aynı sunucudan yararlanan tüzel kişiler “Grup Şirket” sayılır ve bu hükmün dışındadır. Grup Şirket, yazılı koşulları koruduğu sürece Grup Şirket kabul edilirler ve Yazılımı kullanabilir. KULLANICI, talep halinde Grup Şirket koşullarının sağlandığına ve korunduğuna dair teknik ve hukuki kayıtları Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. ‘a ibraz etmekle yükümlüdür. KULLANICI, Grup Şirketlerin lisans hüküm ve koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

4.5 Garanti Koşulları: Yazılımın garanti koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a)Yazılım içinde yer alan varsa üçüncü şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir. Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.ın üçüncü şahıs yazılımlarına ilişkin herhangi bir garanti taahhüdü yoktur.

b Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılımın dijital ortamda sağlanan dokümantasyon ile uyum içinde olması veya tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özeni göstermektedir. Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

c)Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılıma ilişkin olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair bir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde bulunmamaktadır.

 1. d) Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’ ın;

– Kuruluş, yükleme, yazılıma veya versiyona geçiş işlemi,

– Yedek alma, yedeklerin geri yüklenmesi,

– Ürün kullanım eğitimi, destek ve yerinde destek hizmetleri,

– Form ve rapor tasarımı ve benzeri iş ve işlemler ile,

– Yazılımın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılması,

– Donanım veya işletim sistemi arızası,

– Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından,

– İşletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından,

– Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan,

– Kullanıcı hataları,

– Kullanıcı hatalarından kaynaklanan bilgi ve yazılım kayıpları ile,

Genel olarak donanım ile yazılımın usulüne ve dokümantasyonuna uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanım değişikliği ve uygulamalarından, çevresel birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e)Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., manyetik ve elektronik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin düzenli olarak yedeğinin, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden KULLANICI sorumludur.

f)Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., KULLANICI nın;

– Yazılımı yanlış kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan,

– Yazılım ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan,

– Yazılımın kullanılması sırasında KULLANICI sisteminde oluşabilecek her türlü veri kayıplarından ve gerekli önlemlerin alınmamasından, Yazılım’ın yedeklemesinin yapılmamasından veya yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkmış verilerdeki hata ve kayıplar ile bununla ilgili zararlardan, – Donanım, sistem yazılımı ve ağla ilgili ortaya çıkacak arızalardan,

– Uzaktan erişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından,

– Kar kaybı veya başka nedenle ortaya çıkacak özel, dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılımın her türlü kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. mali sorumluluğu KULLANICI’nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır.

g)KULLANICI, kullanma lisansını aldığı Yazılımı, dokümantasyonunda belirtilen kendisinin temin edeceğini asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. yazılım donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.ın sorumluluğunun Sözleşme konusu Yazılımın süresiz kullanma lisansının verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.

4.6 Yazılım Telif Hakları

Yazılım ve dokümantasyonun telif/mülkiyet hakları Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanma lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre 5 yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda adli para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. KULLANICI, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacı ile olsa bile Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.ın izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu, kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz. Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım üzerinde hak sahipliğini gösterir Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., ticaret markaları ile diğer unsurların kaldırması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da telif haklarının ihlali anlamına gelir. Yazılımın üzerinde çalıştığı 3. şahıslara ait veritabanı ve network yazılımlarının kullanım lisansına sahip olunmasından KULLANICI bizzat sorumludur.

4.7 Sürüm/Versiyon Değişimi

Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. eski versiyonla/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermez. Ancak Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., ücreti olup olmayacağı geçiş sırasında belirlenecek şekilde, geleneksel olarak çıkardığı her yeni versiyon için, eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçlarını da sağlamaktadır. Üretimden kalkan sürüm ve versiyonların destek hizmeti Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. dan temin edilemez.

4.8 Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

Yazılımın amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmetleri dâhilinde kurulması gereklidir. Ancak uygulama danışmanlığı hizmetlerinin alınması zorunlu değildir. Uygulama Danışmanlığı hizmetleri bu konuda Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından yetkilendirilmiş Uygulama İş Ortakları tarafından verilir. Uygulama hizmetlerinde KULLANICI memnuniyeti esastır. Bu nedenle Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., hizmet veren 3. şahısları ve Uygulama İş Ortaklarını denetleyebilir. Yetkilendirilmeyen kuruluşların danışmanlık yapması bu Sözleşmeye aykırıdır. Uygulama Danışmanlığı hizmeti almayan veya hizmeti yetkili Uygulama İş Ortaklarından almayan kullanıcıların yazılımın kurulmasıyla ilgili sorumluluğu üzerine aldıkları ve sadece kullanım eğitimi ile yazılımı istedikleri düzeyde kullanabilecekleri kabul edilir. Uygulama danışmanlığı hizmeti veren iş ortakları kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız firmalar olup, bu firmaların fiillerinden dolayı Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. ÇEŞİTLİ HÜMÜKLER

5.1 Süre

Lisansın Süresi: KULLANICI’nın, Yazılımı kullanması ya da işbu Sözleşmeyi kabul ettiğini beyan etmesiyle ve lisans etkinleştirme anahtarını Yazılıma girmesiyle Yazılımın “süresiz” kullanma lisansı yürürlük ve geçerlilik kazanır.

5.2 Gizlilik

a)Yazılımın internet aracılığıyla, indirilmesi ya da herhangi bir yolla alınması için KULLANICI tarafından girilmesi gerekli; her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından KULLANICI sorumludur. Söz konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması ya da KULLANICI adına Yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından KULLANICI sorumludur.

b)Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak veritabanında tutabilir, muhafaza edebilir ve mevzuata uygun olarak yurt içine, yurt dışına ya da iştiraklerine transfer edebilir.

 1. c) Ürün Bilgisi-Lisans Doğrulama: Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılımın, KULLANICI ile ilişkilendirilebilmesi için etkinleştirmeyi şart koşabilir ya da zaman zaman Yazılımla ilgili doğrulama denetimi gerçekleştirebilir. Etkinleştirme, doğrulama ya da internet tabanlı hizmetlerin kullanımı sırasında KULLANICI ve/veya Yazılım Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a bilgi gönderebilir veya Yazılımın gerektiği gibi çalışabilmesi açısından karşıdan yüklemeler gerekebilir. Yazılımın gerektiği gibi lisanslanmamış olması halinde işlevleri ve kullanımı bundan etkilenebilir. Ayrıca Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılımın kullanma lisansını takip, lisanssız kullanımların önüne geçmek, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; KULLANICI nezdindeki Yazılıma, kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID’sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, etkinleştirme işlemine, kullanılan ya da kullanılmayan fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere otomatik olarak ulaşabilir, herhangi bir yolla erişebilir, bunları izleyebilir, kayıt altına alabilir ve lisans doğrulama ya da istatistikî amaçlar dâhil bu Sözleşmede belirtilen herhangi bir amaç için kullanabilir. KULLANICI belirtilen bilgilerle sınırlı olarak herhangi bir kısıtlama olmayacağını ve gerekli izni Yazılımı kullanarak önceden verdiğini kabul etmiştir.
 2. d) Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Yazılımla ilgili olarak ya da Yazılım nedeniyle kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi mal ya da hizmet satıcıları ya da sağlayıcılarının işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 Mücbir Sebep

Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.ın bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

5.4 Kesin Delil Anlaşması

Anlaşmazlık halinde, Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.ın tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

5.5 Hakların Kullanılması

Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

5.6 Devir

KULLANICI, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. Bu türden devirler Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a karşı hüküm ifade etmez ve Sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur. Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir.

5.7 Yetki

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Çanakkale Çan icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

5.8 Tebligat

Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde Güven Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.